STATUT

STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW WITRAŻY

„ARS VITREA POLONA”

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie Miłośników Witraży o nazwie „Ars Vitrea Polona”, zwane dalej stowarzyszeniem jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem.

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest Kraków. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego zrealizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3

Stowarzyszeni działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 r., nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o podobnym celu działania.

§ 5

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

§ 6

Stowarzyszenie używa pieczęci i znaku firmowego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 ROZDZIAŁ II

Środki i cele działania

§ 7

Celem stowarzyszenia jest w szczególności:

– działanie na rzecz ochrony dziedzictwa sztuki witrażowej i popularyzacji wiedzy na jej temat;

– wspomaganie i popieranie rozwoju współczesnej sztuki witrażowej w Polsce

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez:

 1. działalność:

– naukową

– popularyzatorską

– edukacyjną

– wydawniczą

– organizacyjno-informacyjną

– gospodarczą, produkcyjną i handlową

(powyższe kierunki działań winny być związane z realizacją celów statutowych Stowarzyszenia);

 1. działalność integrującą miłośników sztuki witrażowej wokół celów statutowych;
 2. utrzymywanie kontaktów i wymianę doświadczeń z osobami i instytucjami o podobnych celach działania w Polsce i zagranicą.

§ 9

Stowarzyszenie dla realizacji swych statutowych celów może powołać inne organizacje i instytucje w granicach prawem dopuszczonych.

§ 10

Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.

ROZDZIAŁ III

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

 § 11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Zwyczajnych

 2. Wspierających

 3. Honorowych

§ 12

Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, mieszkająca na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub poza jej granicami, która jest gotowa pełnić zadania statutowe.

§ 13

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz osoba w kraju lub poza jego granicami, popierająca działalność Stowarzyszenia i opłacająca składkę członkowską przewidzianą dla osób wspierających.

§ 14

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, szczególnie zasłużona dla tworzenia i ochrony dóbr kultury oraz dla stowarzyszenia.

§ 15

Kandydat na członka zwyczajnego jak i członka wspierającego (będący osobą fizyczną) winien przedstawić rekomendacje przynajmniej dwóch członków Stowarzyszenia oraz złożyć deklarację członkowską. Członkostwo nabywa się poprzez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.

§ 16

Kandydaturę członka honorowego może zgłosić każdy członek Stowarzyszenia. Członkostwo takie nabywa się poprzez przyjęcie kandydatury przez Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów.

§ 17

 1. Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, które przyjmuje kandydaturę zwykłą większością głosów w drodze uchwały.

 2. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenie.

 3. Rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalą z zarządem Stowarzyszenia.

§ 18

Członkowi zwyczajnemu przysługuje:

 1. Czynne i bierne prawo wyborcze;

 2. Wnioskowanie we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia;

 3. Posiadanie legitymacji i innych odznak Stowarzyszenia jeśli takimi dysponuje;
 4. Prawo do uczestniczenia w zebraniach, zjazdach, konferencjach, seminariach naukowych itp. organizowanych przez Stowarzyszenie;

 5. Prawo do korzystania z lokali Stowarzyszenia;

 6. Korzystanie z rekomendacji, gwarancji, opieki i wsparcia Stowarzyszenia;

 7. Korzystanie z urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń oraz innych możliwości jakie Stowarzyszenie stwarza swym członkom.

Prawa członków ujęte w § 18 – 4,5,6 i 7 określone będą dodatkowo zasadami ustalonymi przez zarząd.

§ 19

Obowiązkiem członka Stowarzyszenia jest:

 1. Popieranie i czynne realizowanie celów Stowarzyszenia;

 2. Dbanie o jego dobre imię;

 3. Przestrzegać obowiązującego prawa o stowarzyszeniach, a także statutu Stowarzyszenia;

 4. Stosowanie się do postanowień regulaminów i uchwał Stowarzyszenia;

 5. Wpłacanie wpisowego i regularne opłacanie składek członkowskich.

§ 20

Postanowienie § 18 i § 19 stosują się odpowiednio do członka honorowego, jednakże na członku honorowym nie ciąży obowiązek płacenia wpisowego i składek.

§ 21

 1. Członkowie wspierający będący osobami prawnymi posiadają prawo uczestnictwa w walnym Zebraniu Stowarzyszenia z głosem doradczym.

 2. Członkowie wspierający działają w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.

§ 22

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:

 1. Rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu.

 2. Wykluczenie przez Zarząd

  1. za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia;

  2. za niepłacenie składek przez okres 1 roku, mimo pisemnego upomnienia;

  3. utratę praw publicznych;

  4. na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia z przyczyn określonych w 2a.

 3. Śmierć członka

§ 23

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV

Władze Stowarzyszenia

§ 24

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie członków

 2. Zarząd

 3. Komisja Rewizyjna

§ 25

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata.

§ 26

Uchwały wszystkich władz wybieralnych zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§ 27

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

 1. Walne Zebranie zwołuje Zarząd co najmniej 1 raz na dwadzieścia cztery miesiące lub częściej na pisemny uzasadniony wniosek co najmniej 2 członków Komisji rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.

 2. W Walnym Zebraniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.

 3. W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni i honorowi Stowarzyszenia, członkowie wspierający (z głosem doradczym) oraz zaproszeni goście.

 4. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

  1. uchwalanie programu działania Stowarzyszenia;
  2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań zarządu i Komisji Rewizyjnej;

  3. uchwalanie regulaminu obrad walnego Zebrania;

  4. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi;

  5. wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

  6. uchwalanie zmian statutu;
  7. podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji i instytucji;

  8. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia;

  9. rozpatrywanie odwołań od uchwały Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia;

  10. rozpatrywanie skarg członków na działalność Zarządu.
 5. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów członków.

 6. Zmiana statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga bezwzględnej większości przy obecności połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie; w drugim terminie wymóg obecności ponad połowy członków nie obowiązuje.

 7. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

§ 28

 1. Zarząd składa się z 6-9 członków wybranych przez Walne Zebranie.

 2. Zarząd składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza i 1-4 Członków Zarządu.
 3. Prezesa powołuje i odwołuje poprzez uchwałę Walne Zebranie na 4-letnią kadencję.

 4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.

 5. Do kompetencji Zarządu należy:

  1. przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia;

  2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;

  3. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia;

  4. zwoływanie Walnego Zebrania;

  5. ustalanie wysokości składek członkowskich.

§ 29

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków wybieranych przez Walne Zebranie.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i 1-3 członków.

 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

  1. kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia;

  2. składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na walnym Zebraniu;

  3. występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania.

§ 30

W razie zmniejszenia się składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie powołać można nie więcej niż połowę składu organu.

§ 31

 1. Majątek stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej.

 2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

 3. Do reprezentowania oraz zawierania umów, zaciągania zobowiązań wymagany jest podpis dwóch członków zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa, Skarbnika lub Sekretarza.

 § 32

 1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały walnego Zebrania lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach.